📱 +48 577 500 850

Dawniej “Angielski dla każdego”

100 najpopularniejsze przymiotniki angielskie

Najpopularniejsze przymiotniki angielskie wydają się nie być najbardziej niezbędną grupą słów, które powinniśmy umieć. Sporo możemy wyrazić znając rzeczowniki i czasowniki. To jednak przymiotniki sprawiają, że brzmi znacznie lepiej. Oczywiście, może być tak, że w niektórych przypadkach przymiotnik dokłada informację na temat rzeczy, ale bywają też momenty, gdzie dobrze dobrany przymiotnik jest absolutnie niezbędny. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z angielskim i chcesz zacząć od postaw, mamy dla Ciebie 100 najpopularniejszych przymiotników w angielskim. Pewnie jak przejrzysz tę listę to okaże się, że już część znasz. Przygotuj sobie fiszki i zadbaj o to, żeby każdego z tych przymiotników móc swobodnie użyć w mowie. Zobaczysz o ile łatwiej i pewniej będzie Ci się rozmawiało.

Przymiotniki angielskie – TOP 10

1. Other – inny

 • Is there any other option? – Czy jest jakaś inna opcja?
 • The castle is located on the other side of the city. – Zamek jest położony po drugiej stronie miasta.

2. New – nowy

 • We met his new girlfriend yesterday. – Spotkaliśmy wczoraj jego nową dziewczynę.
 • This new invention can have a big impact on industry. – Ten nowy wynalazek może mieć duży wpływ na przemysł.

3. Good – dobry

 • Your friend is really good at football. – Twój przyjaciel jest naprawdę dobry w piłkę nożną.
 • She’s a good and lovely person, she would never hurt anyone. – Ona jest dobrą i kochaną osobą, nigdy by nikogo nie zraniła.

4. Way – sposób, metoda / trasa, droga

 • His mum showed him the right way to do the laundry. – Jego mama pokazała mu prawidłowy sposób robienia prania.
 • She stopped to smoke on her way home. – Po drodze do domu zatrzymała się, żeby zapalić.

5. Day – dzień

 • I went to Warsaw for two days. – Pojechałem na dwa dni do Warszawy.
 • I had a terrible day. – Miałem okropny dzień.

6. High – wysoki (używami zwykle w odniesieniu do rzeczy nieożywionych)

 • Mount Everest is the highest mountain in the world. – Mount Everest jest najwyższą górą świata.
 • The temperature in this area is quite high. – Temperatura w tym rejonie jest całkiem wysoka.

7. Old – stary

 • He says he’s too old to spend time with us. – On mówi, że jest za stary, by spędzać z nami czas.
 • My old car broke down, so I had to buy a new one. – Mój stary samochód się zepsuł, więc musiałem kupić nowy.

8. Great – wielki, wspaniały

 • This painting was a great success. – Ten obraz odniósł wielki sukces.
 • Have you heard a new song of this group? It’s great! – Słyszałeś nową piosenkę tego zespołu? Jest wspaniała!

9. Big – duży

 • His new house is really big. – Jego nowy dom jest naprawdę duży.
 • I can’t waste this big chance. – Nie mogę zmarnować tej wielkiej szansy.

10. American – amerykański

 • Have you ever tried American cookies? – Próbowałeś kiedyś amerykańskich ciasteczek?
 • John is a big fan of American football. – John jest wielkim fanem futbolu amerykańskiego.

Poznaj więcej przymiotników angielskich

This dress is too small for me. – Ta sukienka jest dla mnie za mała.
When I was a small kid, I believed in ghosts. – Kiedy byłem małym dzieckiem, wierzyłem w duchy.

Our new flat is large and comfortable. – Nasze nowe mieszkanie jest duże i wygodne.
The large number of people don’t want to vote for him. – Duża grupa ludzi nie chce na niego głosować.

Our national ski jumping team did a great job this year. – Nasza narodowa drużyna skoczków narciarskich wykonała świetną robotę w tym roku.
We must respect our national flag. – Musimy szanować naszą flagę państwową.

She’s too young to handle this! – Ona jest zbyt młoda, by sobie z tym poradzić!
Nowadays, everyone wants to be young and pretty. – Obecnie każdy chce być młody i piękny.

She’s different than other girls. – Ona jest inna niż pozostałe dziewczyny.
This time I chose a different route. – Tym razem wybrałem inną trasę.

She always wear black clothes. – Ona zawsze nosi czarne ubrania.
I can’t stand black coffee. – Nie mogę znieść czarnej kawy.

Her hair are longer than I thought. – Jej włosy są dłuższe niż się spodziewałem.
I haven’t seen my friends for a very long time. – Nie widziałem moich przyjaciół od bardzo długiego czasu.

My brother lives in a little, cosy flat. – Mój brat mieszka w małym, przytulnym mieszkaniu.
Her little sister is so cute! – Jej mała siostra jest tak urocza!

We can’t simply ignore this issue, it is too important. – Nie możemy po prostu ignorować tej kwestii, ona jest zbyt ważna.
He is one of the most important people in the town. – On jest jedną z najważniejszych osób w mieście.

They have totally different political views. – Oni mają zupełnie różne poglądy polityczne.
I hate talking about political topics. – Nie cierpię rozmawiać o politycznych tematach.

I can’t sing in choir, because I’m bad at singing. – Nie mogę śpiewać w chórze, bo jestem zły w śpiewaniu.
You need to talk to him, because what he did was really bad. – Musisz z nim porozmawiać, ponieważ to, co zrobił, było bardzo złe.

I can’t wait for my wedding, I will be wearing a beautiful white dress. – Nie mogę się doczekać mojego ślubu, będę miała ubrane piękną, białą sukienkę.
White landscape looks beautiful in winter. – Biały krajobraz wygląda pięknie zimą.

Is it real or am I dreaming? – To jest prawdziwe, czy ja śnię?
That’s a real problem and we have to face it. – To jest prawdziwy problem i my musimy się z nim zmierzyć.

You’re the best friend I ever had. – Jesteś najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek miałem.
Best wishes from your friends! – Najlepsze życzenia od twoich przyjaciół!

I can’t write with my right hand. – Nie umiem pisać moją prawą ręką.
I have to help them, because it’s the right thing to do. – Muszę im pomóc, bo to jest słuszne.

The government can’t deal with many important social problems. – Rząd nie może poradzić sobie z wieloma ważnymi problemami społecznymi.
Social media are the best solution to gain popularity. – Media społecznościowe są najlepszym rozwiązaniem, by zdobyć popularność.

She’s my only daughter. – Ona jest moją jedyną córką.
Is that your only problem? – Czy to twój jedyny problem?

You can’t smoke in public places now. – Teraz nie możesz palić w publicznych miejscach.
Her children don’t go to public schools. – Jej dzieci nie uczą się w szkołach państwowych.

I am sure I saw her yesterday in the library. – Jestem pewny, że widziałem ją wczoraj w bibliotece.
Are you sure when the game starts? – Jesteś pewny, kiedy zaczyna się mecz?

She can’t afford a new flat because of her low income. – Ona nie może pozwolić sobie na nowe mieszkanie ze względu na jej niski dochód.
Low temperatures can be very dangerous. – Niskie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne.

We have lot of common early memories from our childhood. – Mamy dużo wspólnych wczesnych wspomnień z naszego dzieciństwa.
Early computers were as large as a room. – Wczesne (pierwsze) komputery były tak duże jak pokój.

You really think she is able to do something that awful? – Naprawdę myślisz, że ona jest zdolna do zrobienia czegoś tak okropnego?
We’re be able to see The Great Wall of China in a few minutes. – Będziemy w stanie zobaczyć Wielki Mur Chiński za kilka minut.

Human body can do more than we think. – Ludzkie ciało może zrobić więcej niż myślimy.
He has human feelings too! – On też ma ludzkie uczucia!

We bought several souvenirs in a local shop. – Kupiliśmy kilka pamiątek w lokalnym sklepie.
Can we eat something in this local restaurant? – Możemy coś zjeść w tej lokalnej restauracji?

We ate a romantic dinner in the late evening. – Zjedliśmy romantyczną kolację późnym wieczorem.
I ran the whole way through, but still I came late. – Biegłem przez całą drogę, ale i tak przyszedłem spóźniony.

I hit myself against a hard wooden table. – Uderzyłem się w twardy, drewniany stół.
Why is math so hard? – Dlaczego matematyka jest tak trudna?

The major social problem these days is lack of responsibility. – Główny problem społeczny w dzisiejszych czasach to brak odpowiedzialności.
His promotion was a major accomplishment. – Jego awans był znaczącym osiągnięciem.

Luke gets better grades than his brother. – Luke dostaje lepsze oceny niż jego brat.
We’re waiting for a better weather to throw a party. – Czekamy na lepszą pogodę, żeby wyprawić imprezę.

My parents love discussing economic and financial issues. – Moi rodzice uwielbiają dyskutować o ekonomicznych i finansowych sprawach.
You have to believe me, this business will be very economic for you. – Musisz mi uwierzyć, ten biznes będzie bardzo opłacalny dla ciebie.

Stop crying, you have to be strong for your children. – Przestań płakać, musisz być silny dla swoich dzieci.
He is very strong, as he goes to the gym four times a week. – On jest bardzo silny, bo chodzi na siłownię cztery razy w tygodniu.

Is it possible for us to win today? – Czy to możliwe dla nas, żeby dzisiaj zwyciężyć?
I am sorry, but what you’re asking for isn’t possible. – Przykro mi, ale to o co prosisz, nie jest możliwe.

Here you can try the best food in the whole world. – Tutaj możesz spróbować najlepszego jedzenia na całym świecie.
We spent whole day together, it was wonderful. – Spędziliśmy razem cały dzień, to było cudowne.

They are lots of people around the world, who are not free, slaves for example. – Jest wielu ludzi na świecie, którzy nie są wolni, na przykład niewolnicy.
The company sent free samples to their regular customers. – Firma wysłała darmowe próbki jej stałym klientom.

He collects military accessories. – On kolekcjonuje militarne akcesoria.
Our country can’t afford paying for their military intervention. – Naszego kraju nie stać na zapłacenie za ich wojskową interwencję.

She still is hiding her true feelings to him. – Ona wciąż ukrywa jej prawdziwe uczucia do niego.
He turned out to be a true hero. – On okazał się być prawdziwym bohaterem.

He was sent to the federal prison. – Wysłano go do więzienia federalnego.
Federal policy has always had tremendous power to shape the future. – Polityka federacyjna zawsze miała olbrzymią siłę, by kształtować przyszłość.

Our volleyball team has got many successes in international games. – Nasza drużyna siatkarska ma wiele sukcesów w międzynarodowych rozgrywkach.
Did you know, that he won the international competition in playing chess? – Wiedziałeś, że on wygrał międzynarodowy konkurs w graniu w szachy?

It was hard to move, because the room was full of people. – Ciężko było się przemieszczać, bo pokój był pełen ludzi.
The glass is full, not empty. – Szklanka jest pełna, nie pusta.

This dinner will be very special. – Ten obiad będzie bardzo szczególny.
This dog needs special care and attention. – Ten pies potrzebuje szczególnej opieki i uwagi.

I thought this math test was going to be easy. – Myślałam, że ten test z matematyki będzie łatwy.
It’s very easy to get addicted to your phone. – Jest bardzo łatwe, żeby uzależnić się od swojego telefonu.

The water in the ocean was very clear. – Woda w oceanie była bardzo przejrzysta.
Is it clear? – Czy to jasne?

Her life was very hard in recent months. – Jej życie było bardzo trudne w ostatnich miesiącach.
They publish recent messages every morning. – Oni publikują najnowsze wiadomości każdego poranka.

I am certain she is lying. – Jestem pewny, że ona kłamie.
Certain people don’t agree with his opinions, but they stay quiet. – Niektórzy ludzie nie zgadzają się z jego opiniami, ale są cicho.

It’s a personal matter, you don’t have to know about it. – To sprawa osobista, nie musicie o niej wiedzieć.
You need to make sure if your personal details are safe. – Musisz się upewnić, czy twoje dane osobowe są bezpieczne.

Leave the door open. – Zostaw drzwi otwarte.
She watched this beautiful painting with her mouth open. – Oglądała ten piękny obraz z otwartymi ustami.

He brought her a beautiful red rose. – On przyniósł jej piękną czerwoną różę.
Their faces turned red. They were furious. – Ich twarze zrobiły się czerwone. Byli wściekli.

That’s a difficult question. – To trudne pytanie.
Life is difficult. – Życie jest trudne.

Is that product available? – Czy ten produkt jest dostępny?
The number you are trying to reach is currently not available. – Numer, z którym próbuje się połączyć, nie jest obecnie dostępny.

It is likely that he won’t pass this exam. – To prawdopodobne, że on nie zda tego egzaminu.
The doctor has explained all the likely causes of the illness. – Doktor wyjaśnił wszystkie prawdopodobne powody choroby.

This book is very short, you’ll read it quickly. – Ta książka jest bardzo krótka, przeczytasz ją szybko.
Despite being very short person, he’s a good volleyball player. – Pomimo bycia bardzo niską osobą, on jest dobrym siatkarzem.

I booked a single room. – Zarezerwowałam pojedynczy pokój.
I can’t believe he is still single. He is so handsome. – Nie mogę uwierzyć, że on wciąż jest wolny. Jest tak przystojny.

It’s very hard to get into medical university. – Jest bardzo trudno dostać się na uniwersytet medyczny.
The medical treatment doesn’t work always. – Kuracja lekarska nie zawsze działa.

Do you have her current number? – Masz jej aktualny numer?
What is your current job? – Jaki jest twój obecny zawód?

I knew it was a wrong answer! – Wiedziałem, że to błędna odpowiedź!
Your behaviour is wrong. – Twoje zachowanie jest niewłaściwe.

Can I get some private space? – Czy mógłbym dostać trochę przestrzeni osobistej?
These are my private opinions. – To moje prywatne opinie.

I can’t believe I have to speak about school in past tense now. – Nie mogę uwierzyć, że teraz muszę mówić o szkole w czasie przeszłym.
The past few weeks were very difficult for us. – Minione kilka tygodni były dla nas bardzo trudne.

I love learning foreign languages. – Uwielbiam uczyć się obcych języków.
Many foreign people came to visit Poland this year. – Dużo zagranicznych osób przyjechało zwiedzić Polskę w tym roku.

You have fine hair, you have to care about them more. – Masz cienkie włosy, musisz bardziej o nie dbać.
Is it fine for you if we leave now? – Czy to w porządku dla ciebie, jeśli wyjdziemy teraz?

It’s a common tradition in this country. – To jest powszechna tradycja w tym kraju.
They have to find a common language if they want to work together. – Oni muszą znaleźć wspólny język, jeśli chcą razem pracować.

They are poor and can’t afford everything. – Oni są biedni i nie stać ich na wszystko.
I’ve never met such a poor tour guide. – Nigdy nie spotkałem tak kiepskiego przewodnika wycieczek.

Is it your natural hair colour? – Czy to twój naturalny kolor włosów?
The beach was destroyed by a natural disaster. – Plaża została zniszczona przez katastrofę naturalną.

I can see a significant change in your company. – Widzę zauważalną zmianę w twojej firmie.
This is a significant day for all of us. – To jest znaczący dzień dla nas wszystkich.

His work was very similar to mine. – Jego praca była bardzo podobna do mojej.
Twins are not as similar as people think. – Bliźniaki nie są tak podobni, jak ludziom się wydaje.

The weather is very hot today, so drink much water. – Pogoda dzisiaj jest bardzo gorąca, więc pij dużo wody.
That topic is hot, tell us something about it! – To jest gorący temat, powiedz nam coś o nim!

She’s dead for ten years. – Ona jest martwa od dziesięciu lat.
The police found a dead body in the river. – Policja znalazła martwe ciało w rzece.

How can I get to the central part of the city? – Jak mogę się dostać do centralnej części miasta?
The central office of the company is there. – Centralne biuro firmy jest tam.

I’m so happy to see you. – Jestem tak szczęśliwy, że cię widzę!
She just want to be happy and fulfilled. – Ona po prostu chce być szczęśliwa i spełniona.

The accident were very serious, but fortunately there were no fatalities. – Wypadek był bardzo poważny, ale na szczęście nie było żadnych ofiar śmiertelnych.
Are you serious? – Jesteś poważny?

Are you ready to go? – Jesteś gotowy do wyjścia?
I believe you’re ready for all unexpected situations. – Wierzę, że jesteś przygotowany na wszystkie nieoczekiwane sytuacje.

It’s not so simple. – To nie takie proste.
Her wedding dress was simple, but beautiful. – Jej suknia ślubna była prosta, ale piękna.

Can you write with your left hand? – Potrafisz pisać lewą ręką?
We’ve got still some food left in the fridge. – Mam jeszcze zostawione trochę jedzenia w lodówce.

He suffered from a strong physical pain. – Cierpiał z powodu silnego bólu fizycznego.
Physical goods are not everything that matters. – Dobra materialne to nie wszystko, co się liczy.

They gave us only general informations. – Podali nam tylko ogólne informacje.
He is our general boss. – On jest naszym głównym szefem.

She writes books about environmental topics. – Ona pisze książki o tematach dotyczących środowiska.
We have to speak more about environmental problems. – Musimy mówić więcej o problemach dotyczących środowiska.

He has a lot of financial problems, because he lost his job. – On ma dużo finansowych problemów, ponieważ stracił pracę.
This conference focuses on financial issues. – Ta konferencja skupia się na kwestiach finansowych.

She has beautiful big blue eyes. – Ona ma piękne, duże, niebieskie oczy.
He was so blue yesterday. – On był tak smutny wczoraj.

Majority of countries in the world are democratic. – Większość krajów na świecie jest demokratyczna.
People there choose their government in democratic election. – Ludzie tam wybierają rząd w demokratycznych wyborach.

The room was so dark, that she couldn’t see anything. – Pokój był tak ciemny, że nie mogła nic zobaczyć.
She has long dark hair. – Ona ma długie, ciemne włosy.

Many various musicians played at the concert. – Wielu rozmaitych muzyków grało na koncercie.
He changed his job for various reasons. – On zmienił pracę z różnych powodów.

They spent entire day at home. – Spędzili cały dzień w domu.
The entire town was decorated with flags. – Całe miasto było udekorowane flagami.

He was very close person to me. – On był bardzo bliską dla mnie osobą.
They live in a close village. – Oni mieszkają w pobliskiej wiosce.

Are you sure it’s legal? – Jesteś pewny, że to legalne?
His job is about giving people legal advide. – W jego pracy chodzi o dawanie ludziom porad prawnych.

My grandfather isn’t very religious. – Mój dziadek nie jest zbyt religijny.
Religious tradition is very important to their family. – Tradycja religijna jest bardzo ważna dla ich rodziny.

It’s so cold outside, take a coat. – Jest bardzo zimno na zewnątrz, weź płaszcz.
I like cold drinks. – Lubię zimne napoje.

The final chapter of the book was full of surprises. – Ostatni rozdział książki był pełen niespodzianek.
Is that your final decision? – To twoja ostateczna decyzja?

His main goal is to earn a fortune. – Jego głównym celem jest zarobić fortune.
The main street is very busy. – Główna ulica jest bardzo ruchliwa.

He wore a nice green shirt. – On miał ubrane ładną zieloną koszulę.
In spring, everything is so green. – Na wiosnę wszystko jest tak zielone.

He’s very nice and polite. – On jest bardzo miły i uprzejmy.
The weather is nice today, let’s go somewhere. – Pogoda dzisiaj jest ładna, pojedźmy gdzieś.

The building was huge, you could easily get lost in it. – Budynek jest ogromny, mógłbyś się łatwo w nim zgubić.
They throw a huge party yesterday. – Wyprawili wczoraj ogromne przyjęcie.

Drinking coffee is very popular among the office workers. – Picie kawy jest bardzo popularne wśród pracowników biura.
She could do everything just to get more popular. – Ona byłaby w stanie zrobić wszystko, byle tylko być bardziej popularna.

It’s very special traditional dish. – To bardzo wyjątkowe tradycyjne danie.
They live in a traditional model of family. – Żyją w tradycyjnym modelu rodziny.

Cultural differences make it impossible for them to work together. – Kulturowe różnice sprawiają, że to dla nich niemożliwe, by razem pracować.
Did you hear about this cultural event tonight? – Słyszałaś o tym kulturalnym wydarzeniu dziś wieczorem?

Trwają zapisy na rok szkolny 2024/2025 🥳