📱 +48 577 500 850

Dawniej “Angielski dla każdego”

100 najpopularniejszych przysłówków w języku angielskim

Put it up there. – Połóż to tam na górze.
They were climbing up a narrow mountain road. – Oni wspinali się w górę wąskiej górskiej drogi.

That was so embarassing. – To było tak zawstydzające.
„Do you think that is legal?” – „I think so.” – „Czy myślisz, że to legalne?” – „Tak myślę.”

They said they would stay out for a second. – Oni powiedzieli, że zostaną na zewnątrz przez chwilę.
He decided to eat the dinner out. – On zdecydował, że zje obiad na zewnątrz.

I have just done my homework. – Dopiero co zrobiłem moje zadanie domowe.
It was just an accident. – To był po prostu wypadek.

We have to hurry, we don’t have time for that right now. – Musimy się spieszyć, nie mamy czasu na to teraz.
I need to talk to you now. – Muszę z tobą natychmiast porozmawiać.

How much time does it take? – Jak dużo (ile) czasu to trwa?
How did you do that? – Jak to zrobiłeś?

They went to the cinema and then to a restaurant. – Oni poszli do kina, a następnie do jakiejś restauracji.
And then everything changed. – I wtedy wszystko się zmieniło.

Jenn thinks she is more intelligent than Annie. – Jenn myśli, że jest bardziej inteligentna od Annie.
I need more carrots for this cake. – Potrzebuję więcej marchewek do tego ciasta.

She wasn’t only scared, but also furious. – Ona była nie tylko przestraszona, ale też wściekła.
They can dance, but they also play instruments. – Oni potrafią tańczyć, ale też grają na instrumentach.

What are they doing here? – Co oni tutaj robią?
We have to stop here, I have a few questions. – Musimy się tutaj (na tym) zatrzymać, mam kilka pytań.

The performers did so well. – Artystom poszło tak dobrze.
I know him very well. – Znam go bardzo dobrze.

There is only milk left in the fridge. – W lodówce zostało tylko mleko.
The conversation took only a couple of minutes. – Konwersacja zajęła tylko kilka minut.

It is a very expensive bag. – To jest bardzo droga torba.
We looked very strange in that costums. – Wyglądaliśmy bardzo dziwnie w tych kostiumach.

Even her dog seemed to be angry at her. – Nawet jej pies wydawał się być na nią zły.
My words made him even more furious. – Moje słowa sprawiły, że on był nawet bardziej wściekły.

She wanted to get her cap back. – Ona chciała dostać swoją czapkę z powrotem.
I’m not going to come back this time. – Nie zamierzam wrócić z powrotem tym razem.

I promised Nancy I’ll be there. – Obiecałem Nancy, że tam będę.
I decided I’m not going there with them. – Zdecydowałem, że nie pojadę tam z nimi.

She couldn’t look down. – Ona nie mogła spojrzeć w dół.

They still didn’t trust him. – Oni wciąż mu nie ufali.
I wasn’t the best, but still I did well. – Nie byłem najlepszy, ale wciąż poszło mi dobrze.

We live in Poland. – Mieszkamy w Polsce.
They spent a few days in hotel. – Oni spędzili kilka dni w hotelu.

Ben is as tall as Mark. – Ben jest tak wysoki jak Mark.
As usually, she went first to the bakery. – Jak zwykle ona najpierw poszła do piekarni.

She went to Paris. – Ona pojechała do Paryża.
We want to give the present to her. – Chcemy dać jej prezent (dosł. dać prezent do niej)

When did you find out? – Kiedy się dowiedziałeś?
Tell me when you finish. – Powiedzcie mi, gdy skończycie.

I have never flown by plane. – Nigdy nie latałem samolotem.
I never forget about my promises. – Nigdy nie zapominam o moich obietnicach.

Did she really say that? – Ona naprawdę to powiedziała?
The puppies are really cute. – Szczeniaki są naprawdę słodkie.

What she feared most was losing all her friends. – To, czego bała się najbardziej, to utrata wszystkich przyjaciół.
He was the most influential person in the town. – On był najbardziej wpływową osobą w mieście.

She put the book on the table. – Ona położyła książkę na stole.
The clock on the wall showed midnight. – Zegar na ścianie pokazywał północ.

Why are you lying to me? – Dlaczego mi kłamiesz?
She didn’t tell me, why she was so angry. – Ona mi nie powiedziała, dlaczego była tak zła.

She knew a lot about food. – Ona wiedziała dużo o jedzeniu.
Every month she posts about hundred photos. – Każdego miesiąca ona publikuje około stu zdjęć.
I’m about to finish. – Już prawie kończę

You can’t buy alcohol if you’re not over 18. – Nie możesz kupić alkoholu, jeśli nie masz ponad 18 lat.
They saw helicopters flying over the crowds. – Oni zobaczyli helikoptery latające nad tłumami.

She forgot to do her homework again. – Ona znowu zapomniała zrobić zadanie domowe.
I’ll read that book again. – Przeczytam tę książkę znowu.

Where did you find that? – Gdzie to znalazłeś?
Where is she going? – Dokąd ona idzie?

She stood right in the middle of the dance floor. – Ona stała dokładnie na środku parkietu.
Turn right! – Skręć w prawo.

Keep off my daughter. – Trzymaj się z daleka od mojej córki.
You’re not going to get help of him. – Nie dostaniesz od niego pomocy.
Florida was a long way off. – Do Florydy była daleka droga stąd.
Now you can buy this dress 50% off. – Teraz możeć kupić tą sukienkę 50% taniej.

She always listen to music while driving a car. – Ona zawsze słucha muzyki podczas prowadzenia samochodu.
They always eat pancakes at breakfast. – Oni zawsze jedzą naleśniki na śniadanie.

Can we meet today? – Możemy się spotkać dzisiaj?
Today I’m flying to Sweden! – Dzisiaj lecę do Szwecji!

I was all angry when I read his text. – Byłem całkiem zdenerwowany, gdy przeczytałem jego tekst.
He lost all his money in Las Vegas. – On stracił swoje wszystkie pieniądze w Las Vegas.

The florist isn’t far from the bookshop. – Kwiaciarnia nie jest daleko od księgarni.
This book is far more interesting than the other one. – Ta książka jest o wiele bardziej niż ta druga.

How long does the journey last? – Jak długo trwa podróż?
The treatment doesn’t take long. – Leczenie nie trwa długo.

Stay away from me. – Trzymaj się ode mnie z daleka.
The chemist is about 2km away from here. – Apteka jest około 2 kilometrów stąd.

Have you done your homework yet? – Czy zrobiłeś już swoje zadanie domowe?
He hadn’t finished the book yet. – On jeszcze nie skończył książki.

I often think about him. – Często myślę o nim.
She often visits her cousins. – Ona często odwiedza swoich kuzynów.

Have you ever tried karate? – Czy kiedykolwiek próbowałeś karate?
No one has ever climbed that mountain. – Nikt jeszcze nigdy nie wspiął się na tą górę.

However, his opinion changed our view on that problem. – Jednakże, jego opinia zmieniła nasz pogląd na ten problem.
They didn’t obey the rules, however they saved his life. – Oni nie przestrzegali, jednak uratowali mu życie.

I almost mistaked you for someone else. – Prawie pomyliłem cię z kimś innym.
She almost dropped her glasses. – Ona prawie upuściła swoje okulary.

I’ll see you later. – Zobaczymy się później.
A few months later, he proposed to her. – Kilka miesięcy później, on oświadczył się jej.

He is much taller than his brother. – On jest znacznie wyższy od swojego brata.
How much does this dress cost? – Jak dużo kosztuje ta sukienka.

I met him just once. – Spotkałem go tylko raz.
They eat out once a week. – Oni jedzą na mieście raz w tygodniu.

I made the least money of all of them. – Zarobiłem najmniej pieniędzy z nich wszystkich.
We have the least people in our group. – Mamy najmniej ludzi w naszej grupie.

It happened many years ago. – To zdarzyło się wiele lat temu.
The bus left 2 minutes ago. – Autobus odjechał 2 minuty temu.

We can rule together and bring a new order to the galaxy. (Star Wars, Kylo Ren quote) – Możemy rządzić razem i przynieść nowy porządek galaktyce.
We’ll do this together. – Zrobimy to razem.

They will be here around four. – Oni będą tutaj około czwartej.
The kid started running around. – Dziecko zaczęło biegać w kółko.

I’ve already cooked the dinner. – Już ugotowałem obiad.
He was already late for his appointment. – On był już spóźniony na swoje spotkanie.

Do we have enough money to buy this car? – Czy mamy dosyć pieniędzy, by kupić ten samochód?
I am old enough to earn money. – Jestem dość dorosła, by zarabiać pieniądze.

Both my parents are doctors. – Oboje moich rodziców są lekarzami.
Both books were amazing and highly amusing. – Obie książki było niesamowite i bardzo zabawne.

You never know, maybe she will come. – Nigdy nie wiadomo, może ona przyjdzie.
Maybe we shouldn’t eat in that restaurant anymore. – Może nie powinniśmy więcej jeść w tej restauracji.

I watched this film in the cinema and actually fell asleep. – Oglądałem ten film w kinie i rzeczywiście zasnąłem.
He is actually a policeman, not a doctor. – On jest właściwie policjantem, nie lekarzem.

This is probably the best book I’ve ever read. – To jest prawdopodobnie najlepsza książka, jaką przeczytałem.
She probably thinks you’re handsome. – Ona prawdopodobnie myśli, że jesteś przystojny.

Are you at home? – Czy jesteś w domu?
The kid didn’t came back home after school. – Dziecko nie wróciło do domu po szkole.

Of course I am happy to see them! – Oczywiście, że się cieszę, że ich widzę!
There are lots of other animals here, of course. – Jest tu wiele innych zwierząt, oczywiście.

Perhaps she was actually afraid. – Być może ona rzeczywiście się bała.
This is perhaps the most difficult thing to do – to show yourself as you truly are. – To jest być może najtrudniejsza rzecz – pokazać się takim, jakim się naprawdę jest.

They had little water and food. – Mieli mało wody i jedzenia.
I was a little afraid. – Trochę się bałem.

Let her talk, or else she will be furious. – Pozwól jej mówić, w przeciwnym razie będzie wściekła.
It’s much warmer here than everywhere else. – Tu jest o wiele cieplej niż wszędzie indziej.

I sometimes go running in the morning. – Czasami idę rano pobiegać.
I sometimes think that I could touch the stars. – Czasami myślę, że mógłbym dotknąć gwiazd.

After two months they finally made up. – Po dwóch miesiącach oni w końcu się pogodzili.
She finally finished her exams. – Ona w końcu skończyła swoje egzaminy

He is less intelligent than his sister. – On jest mniej inteligentny niż jego siostra.
It looked less like a capital city than a small village. – To wyglądało mniej jak stolica, a bardziej jak mała wioska.

You had better come quickly, you need to see something. – Lepiej przyjdź szybko, musisz coś zobaczyć.
I liked it better, when it rained. – Podobało mi się bardziej, gdy padało.

She left early in the morning. – Ona wyjechała wcześnie rano.
They prefer to come early and not to be late. – Oni wolą przychodzić wcześniej i nie być spóźnionymi.

He is especially talented in dancing. – On jest szczególnie utalentowany w tańczeniu.
Thousands of flowers grow in the valley, especially in June. – Tysiące kwiatów rośnie w dolinie, szczególnie w czerwcu.

I don’t like this place either. – Mi też nie podoba się to miejsce.
You can go to either Paris or London. – Możesz pojechać albo do Paryża, albo do Londynu.

The place was quite scary. – To miejsce było całkiem straszne.
She is quite nice. – Ona jest całkiem miła.

Those dresses are simply too casual. – Te sukienki są po prostu zbyt codzienne.
We simply want to talk to you. – Chcemy po prostu z tobą porozmawiać.

The building is nearly 300 metres high. – Budynek ma prawie 300 metrów wysokości.
It’s been nearly eight years. – Minęło prawie osiem lat.

He promised to visit me soon. – On obiecał, że wkrótce mnie odwiedzi.
Soon afterwards she left without saying goodbye. – Wkrótce potem ona wyjechała bez pożegnania.

He’s certainly the best guitar player in the world. – On jest z pewnością najlepszym gitarzystą na świecie.
The people certainly are tired of these promises. – Ludzie na pewno są zmęczeni tymi obietnicami.

They quickly decided to vote for no. – Oni szybko zdecydowali, żeby głosować na nie.
He’ll be here as quickly as possible. – On będzie tutaj tak szybko, jak możliwe.

„You said that?” „No!” – „Powiedziałeś to?” „Nie!”
I had no intention of disappointing you. – Nie miałem żadnego zamiaru cię rozczarować.

I recently bought a house. – Ostatnio kupiłem dom.
He was until very recently the most influential person in the city. – On do niedawna był najbardziej wpływową osobą w mieście.

Have we met before? – Spotkaliśmy się przedtem?
Before she said anything, he walked away. – Zanim cokolwiek powiedziała, on odszedł.

I usually get up at 6. – Zazwyczaj wstaję o 6.
This dog usually doesn’t bite. – Ten pies zazwyczaj nie gryzie.

Some people are just more persistent and thus able to achieve more. – Niektórzy ludzie są po prostu bardziej wytrwali i stąd zdolni, by osiągnąć więcej.
The boy helped his father fix the car. Thus he discovered his interest in cars. – Chłopiec pomógł swojemu tacie naprawić samochód. W ten sposób odkrywł zainteresowanie samochodami.

He is exactly two metres tall. – On mierzy dokładnie dwa metry.
„You can’t see anything here!” „Exactly!” – „Tu nie da się nic zobaczyć!” „Dokładnie!”

He worked hard and yet didn’t won. – On pracował ciężko, a i tak nie wygrał.
It was hard for her to sing in public. – Było jej ciężko śpiewać przed ludźmi.

You were particularly annoying yesterday. – Byłeś wczoraj szczególnie irytujący.
I often do absent-minded things, particularly when I’m worried. – Często robię bezmyślne rzeczy, szczególnie gdy się martwię.

They were pretty sure you wouldn’t agree. – Oni byli całkiem pewni, że się nie zgodzisz.
It’s pretty sunny outside, let’s go for a walk. – Jest dość słoniecznie na zewnątrz, wyjdźmy na spacer.

Always go forward and don’t give up. – Zawsze idź naprzód i nie poddawaj się.
He took a step forward. – Zrobił krok do przodu.

Everything is okay? – Wszystko w porządku?
„Let’s go to the cinema.” „OK” – „Chodźmy do kina.” „W porządku”

She was clearly the youngest girl here. – Ona była wyraźnie najmłodszą dziewczynką tutaj.
Can you hear me clearly? – Słyszycie mnie wyraźnie?

We have nothing against diversity; indeed, we want more of it. – Nie mamy nic przeciwko różnorodności; wręcz chcemy jej więcej.
They are very reach indeed. – Oni są naprawdę bardzo bogaci.

I would rather be alone. – Wolałbym raczej być sam.
She’s rather talkative. – Ona jest raczej rozmowna.

Why are you talking like that? – Dlaczego tak mówisz?
He isn’t that crazy to agree to do it. – On nie jest aż tak szalony, by na to się zgodzić.

Do you have any plans for tonight? – Masz jakieś plany na dziś wieczorem.
We have a long way to go tonight. – Mam przed sobą daleką drogę dziś w nocy.

There is a shopping centre close to me house. – Centrum handlowe jest niedaleko mojego domu.
She sat close to her friend and hugged her. – Ona usiadła blisko swojej przyjaciółki i ją przytuliła.

Suddenly I realised something. – Nagle sobie coś uświadomiłam.
Suddenly, they saw something in darkness. – Nagle zobaczyli coś w ciemności.

He always wanted best for her. – On zawsze chciał dla niej najlepiej.
I did my best! – Starałem się z całych sił!

They didn’t go to the concert, but they stayed at home instead. – Oni nie poszli na koncert, ale zamiast tego zostali w domu.
Instead of doing nothing, you should start a new hobby. – Zamiast nierobienia niczego, powinieneś zacząć nowe hobby.

There is a storm ahead! – Jest burza przed nami!
The company always plans ahead. – Firma zawsze planuje w przód (z wyprzedzeniem)

They ran very fast. – Biegli bardzo szybko.
Time goes fast, I’m sorry. – Czas biegnie szybko, przykro mi.

The little girl wanted to be alone. – Mała dziewczyna chciała być sama.
You shouldn’t go there alone. – Nie powinieneś iść tam sam.

Eventually, they didn’t spoke to one another. – Ostatecznie, nie porozmawiali ze sobą.
I’ve been looking for you and eventually found you. – Szukałem cię i w końcu cię znalazłem.

I’d like to talk to the manager directly. – Chciałbym porozmawiać z menadżerem bezpośrednio.
His mum wanted him to go directly to school. – Jego mama chciała, żeby poszedł bezpośrednio do szkoły.

Trwają zapisy na rok szkolny 2024/2025 🥳