📱 +48 577 500 850

Dawniej “Angielski dla każdego”

Czasy przyszłe – Jak rozmawiać o tym, co przed nami

Czasy przyszłe w języku angielskim mogą wydawać się na pierwszy rzut oka bardziej złożone niż w języku polskim, ale nie ma się czego obawiać! Technicznie rzecz biorąc, nie są to właściwe czasy przyszłe, ale używamy czasownika modalnego “will”, aby utworzyć te formy przyszłe. Niemniej jednak, dla uproszczenia i zrozumienia, możemy śmiało nazywać je “czasami przyszłymi”.

W tym artykule omówimy wszystkie formy przyszłe w języku angielskim, a także wyjaśnimy, jak je tworzyć i kiedy stosować. Dzięki temu zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci swobodnie mówić o przyszłości.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że język angielski ma tak wiele różnych form przyszłych, co pozwala na bardzo precyzyjne opisywanie przyszłości i komunikowanie się na ten temat. To świetna rzecz, która ułatwia wyrażanie myśli dotyczących przyszłych zdarzeń i planów.

Przygotuj się na dawkę wiedzy, która pomoże Ci zrozumieć i opanować “czasy przyszłe” w języku angielskim!

Future Simple (czas prosty przyszły)

Tworzenie zdań

Jak sama nazwa wskazuje, Future Simple to prosty i łatwy sposób na opisywanie przyszłości w języku angielskim. Tworzenie zdań w tym czasie jest proste i niezwykle intuicyjne, co sprawia, że jest on jednym z najczęściej używanych czasów przyszłych.

Aby stworzyć zdanie w Future Simple, używamy czasownika modalnego “will” oraz formy bezokolicznikowej czasownika głównego. Przykład: I will go (pójdę). W przypadku pytania, wystarczy zmienić kolejność i umieścić “will” przed podmiotem. Przykład: Will you go? (Czy pójdziesz?). W przypadku przeczenia, dodajemy “not” po “will”. Przykład: I will not go (Nie pójdę) lub skrótowo: I won’t go.

Future Simple to bardzo elastyczna forma, która sprawdza się w różnorodnych sytuacjach i nie wymaga zbyt dużego wysiłku w tworzeniu zdań. Dlatego jest tak popularna wśród uczących się języka angielskiego.

Zastosowanie

Future Simple ma wiele zastosowań, dzięki czemu jest to niezwykle wszechstronny czas przyszły. Poniżej znajduje się lista różnych zastosowań tego czasu wraz z przykładami:

 1. Wyrażanie przyszłych decyzji, które podejmujemy w chwili mówienia
  I will have a coffee, please – Poproszę kawę.
 2. Przewidywanie przyszłych zdarzeń
  I think it will rain tomorrow – Myślę, że jutro będzie padać.
 3. Wyrażanie przyszłych zdarzeń, które są niepewne lub niezaplanowane
  She will probably come to the party – Prawdopodobnie przyjdzie na imprezę.
 4. Składanie obietnic, oferowanie pomocy lub zgadzanie się na coś
  I will help you with your homework – Pomogę ci z zadaniem domowym.
 5. Stosowanie w warunkowych zdaniach typu 1 (realnych warunkach przyszłych)
  If it rains, we will stay at home – Jeśli będzie padać, zostaniemy w domu.
 6. Formułowanie zakazów i nakazów w mowie zależnej
  She said that we will not talk during the class – Powiedziała, że nie będziemy rozmawiać podczas zajęć.

Każde z tych zastosowań Future Simple pokazuje jego wszechstronność i użyteczność w różnych sytuacjach. Dzięki temu czasowi przyszłemu możemy wyrażać przyszłe zdarzenia, decyzje i myśli w sposób prosty i naturalny.

Future Continuous

Tworzenie zdań

Future Continuous to kolejny czas przyszły, który pozwala na opisywanie przyszłych zdarzeń w bardziej szczegółowy sposób. Podobnie jak w Present Continuous, skupiamy się na trwaniu zdarzeń, ale tym razem w przyszłości.

Aby stworzyć zdanie w Future Continuous, używamy czasownika “will” wraz z “be” i gerundium (-ing) czasownika głównego. Zdania w Future Continuous mają następującą strukturę: podmiot + will + be + czasownik z końcówką -ing.

Przykład: I will be working tomorrow – Jutro będę pracować.

Jeśli chcemy utworzyć pytanie, wystarczy umieścić “will” przed podmiotem. Przykład: Will you be working tomorrow? – Czy będziesz pracować jutro?

W przypadku przeczenia, dodajemy “not” po “will”. Przykład: I will not be working tomorrow – Jutro nie będę pracować. Możemy również użyć skróconej formy: I won’t be working tomorrow.

Tworzenie zdań w Future Continuous może być prostsze, gdy weźmiemy pod uwagę Present Continuous jako punkt odniesienia. W Present Continuous mówimy o zdarzeniach trwających w chwili obecnej, używając czasownika “to be” w odpowiedniej formie i gerundium (-ing) czasownika głównego. W Future Continuous stosujemy tę samą konstrukcję, ale dodajemy “will” przed “be”, aby wyrazić zdarzenia trwające w przyszłości.

Zastosowanie czasu przyszłego ciągłego

Future Continuous ma różnorodne zastosowania, które pozwalają na precyzyjne opisywanie przyszłych zdarzeń. Oto lista różnych zastosowań tego czasu wraz z przykładami:

 1. Opisywanie zdarzeń, które będą trwały w określonym momencie przyszłości
  At 8 pm, we will be watching a movie – O godzinie 20:00 będziemy oglądać film.
 2. Przewidywanie przyszłych zdarzeń, które są prawdopodobne lub spodziewane
  Don’t call her at 6 pm; she will be having dinner – Nie dzwoń do niej o 18:00, będzie jadła kolację.
 3. Wyrażanie przyszłych zdarzeń, które są planowane lub zaplanowane
  This time next week, I will be lying on the beach – W przyszłym tygodniu o tej porze będę leżał na plaży.
 4. Pytanie o przyszłe plany lub zamiary, nie zakładając, że zostały one już ustalone
  Will you be attending the conference next month? – Czy będziesz uczestniczyć w konferencji w przyszłym miesiącu?
 5. Opisywanie przyszłych zdarzeń, które będą trwały przez określony czas
  By the end of the year, she will be working here for five years – Pod koniec roku będzie pracowała tutaj przez pięć lat.

Każde z tych zastosowań Future Continuous pokazuje jego wszechstronność i użyteczność w różnych sytuacjach. Dzięki temu czasowi przyszłemu możemy opisywać przyszłe zdarzenia, plany i sytuacje w sposób bardziej szczegółowy i precyzyjny.

Future Perfect

Tworzenie zdań

Future Perfect to czas przyszły, który pozwala wyrazić zdarzenia, które zostaną zakończone przed innym zdarzeniem lub określonym momentem w przyszłości. Jest to bardziej zaawansowany czas przyszły, ale jego zrozumienie i opanowanie pozwoli Ci na jeszcze precyzyjniejsze opisywanie przyszłości.

Aby utworzyć zdanie w Future Perfect, używamy “will”, “have” oraz formy III czasownika głównego (czasownik w czasie przeszłym dokonanym lub tzw. past participle). Struktura zdania wygląda następująco: podmiot + will + have + czasownik w formie III.

Przykład: I will have finished my work by 5 pm – Skończę swoją pracę przed godziną 17:00.

W przypadku tworzenia pytań, wystarczy zamienić miejscami “will” i podmiot: Will you have finished your work by 5 pm? – Czy skończysz swoją pracę przed godziną 17:00?

Jeśli chcemy utworzyć przeczenie, dodajemy “not” po “will”: I will not have finished my work by 5 pm – Nie skończę swojej pracy przed godziną 17:00. Możemy również użyć skróconej formy: I won’t have finished my work by 5 pm.

Tworzenie zdań w Future Perfect może wydawać się nieco trudniejsze niż w innych czasach przyszłych, ale zrozumienie jego struktury i zastosowań pozwoli Ci na jeszcze dokładniejsze opisywanie przyszłych zdarzeń i sytuacji.

Zastosowanie czasu przyszłego dokonanego

Future Perfect ma wiele zastosowań, które pozwalają na precyzyjne opisywanie zdarzeń związanych z przyszłością. Oto lista różnych zastosowań tego czasu wraz z przykładami:

 1. Opisywanie zdarzeń, które zostaną zakończone przed innym zdarzeniem lub określonym momentem w przyszłościShe will have completed the project before the deadline – Zakończy projekt przed terminem.
 2. Wyrażanie przekonania, że coś już się zdarzyło, pomimo braku pewnościBy now, he will have heard the news – Do tej pory na pewno usłyszał już wiadomości.
 3. Stosowanie w zdaniach warunkowych typu 3 (warunkach przeszłych, nieosiągalnych)If he had studied harder, he would have passed the exam – Gdyby się więcej uczył, zdałby egzamin.
 4. Opisywanie przyszłych zdarzeń, które są pewne lub bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecną sytuacjęGiven the current progress, they will have built half of the bridge by next month – Biorąc pod uwagę obecny postęp, do przyszłego miesiąca zbudują połowę mostu.
 5. Stosowanie w zdaniach z “by the time” (zanim) do opisania zdarzeń zakończonych przed określonym momentem przyszłościBy the time you arrive, we will have left already – Zanim przyjdziesz, my już wyjdziemy.

Każde z tych zastosowań Future Perfect pokazuje jego wszechstronność i użyteczność w różnych sytuacjach. Dzięki temu czasowi przyszłemu możemy opisywać przyszłe zdarzenia, które zostaną zakończone przed innymi zdarzeniami lub określonymi momentami w przyszłości, w sposób precyzyjny i zaawansowany.

Future Perfect Continuous (czas przyszły niedokonany ciągły)

Tworzenie zdań

Future Perfect Continuous to zaawansowany czas przyszły, który pozwala wyrazić zdarzenia, które będą trwały przez pewien czas przed innym zdarzeniem lub określonym momentem w przyszłości. Użycie tego czasu pozwala na jeszcze dokładniejsze opisywanie przyszłych zdarzeń i ich trwania.

Aby utworzyć zdanie w Future Perfect Continuous, używamy “will”, “have”, “been” oraz gerundium (-ing) czasownika głównego. Struktura zdania wygląda następująco: podmiot + will + have + been + czasownik z końcówką -ing.

Przykład: By 3 pm, she will have been working for eight hours – Do godziny 15:00, będzie pracowała przez osiem godzin.

W przypadku tworzenia pytań, zamieniamy miejscami “will” i podmiot: Will she have been working for eight hours by 3 pm? – Czy będzie pracowała przez osiem godzin do godziny 15:00?

Jeśli chcemy utworzyć przeczenie, dodajemy “not” po “will”: She will not have been working for eight hours by 3 pm – Nie będzie pracowała przez osiem godzin do godziny 15:00. Możemy również użyć skróconej formy: She won’t have been working for eight hours by 3 pm.

Tworzenie zdań w Future Perfect Continuous może wydawać się skomplikowane, ale zrozumienie jego struktury i zastosowań pozwoli Ci na jeszcze dokładniejsze opisywanie przyszłych zdarzeń i sytuacji, zwłaszcza tych, które będą trwały przez określony czas przed innym zdarzeniem lub momentem w przyszłości.

Zastosowanie czasu przyszłego niedokonanego ciągłego

Future Perfect Continuous ma wiele zastosowań, które pozwalają na precyzyjne opisywanie zdarzeń związanych z przyszłością. Oto lista różnych zastosowań tego czasu wraz z przykładami:

 1. Opisywanie zdarzeń, które będą trwały przez pewien czas przed innym zdarzeniem lub określonym momentem w przyszłościBy the end of the day, they will have been traveling for 10 hours – Pod koniec dnia będą podróżować już przez 10 godzin.
 2. Podkreślanie czasu trwania przyszłego zdarzenia do określonego momentuIn July, he will have been working at the company for three years – W lipcu będzie pracował w tej firmie już przez trzy lata.
 3. Stosowanie w zdaniach z “by the time” (zanim) do opisania zdarzeń trwających przez określony czas przed innym zdarzeniemBy the time she finishes her degree, she will have been studying for six years – Zanim skończy swoje studia, będzie się uczyła przez sześć lat.
 4. Opisywanie przyszłych zdarzeń, które będą trwały przez określony czas, często z uwzględnieniem okoliczności, które wpłynęły na to zdarzenieBy next week, they will have been living in their new house for a month, and they’ll finally be settled in – W przyszłym tygodniu będą mieszkali w swoim nowym domu przez miesiąc i w końcu się tam zadomowią.

Każde z tych zastosowań Future Perfect Continuous pokazuje jego wszechstronność i użyteczność w różnych sytuacjach. Dzięki temu czasowi przyszłemu możemy opisywać przyszłe zdarzenia i ich trwania w sposób jeszcze dokładniejszy i zaawansowany, zwłaszcza te, które będą trwały przez określony czas przed innym zdarzeniem lub momentem w przyszłości.

Going to (plany i zamiary)

Tworzenie zdań

Forma “going to” jest często używana do wyrażania zamiarów lub przewidywań dotyczących przyszłości. Jest to popularna forma wyrażania przyszłości, ponieważ jest prosta i naturalna w użyciu, a jej struktura jest łatwa do nauczenia i zastosowania.

Aby utworzyć zdanie z użyciem “going to”, używamy podmiotu, czasownika “to be” (w odpowiedniej formie dla podmiotu) oraz “going to” + czasownik w formie podstawowej (infinitive). Struktura zdania wygląda następująco: podmiot + to be + going to + czasownik w formie podstawowej.

Przykład: I am going to visit my grandparents next weekend – Zamierzam odwiedzić moich dziadków w przyszłym weekendzie.

W przypadku tworzenia pytań, zamieniamy miejscami czasownik “to be” i podmiot: Are you going to visit your grandparents next weekend? – Czy zamierzasz odwiedzić swoich dziadków w przyszłym weekendzie?

Jeśli chcemy utworzyć przeczenie, dodajemy “not” po czasowniku “to be”: I am not going to visit my grandparents next weekend – Nie zamierzam odwiedzić moich dziadków w przyszłym weekendzie. Możemy również użyć skróconej formy: I ‘m not going to visit my grandparents next weekend.

Tworzenie zdań z użyciem “going to” jest stosunkowo proste, a zrozumienie jego struktury i zastosowań pozwoli Ci na swobodne wyrażanie zamiarów i przewidywań dotyczących przyszłości.

Przykłady użycia “going to”

Forma “going to” ma wiele zastosowań, które pozwalają na precyzyjne opisywanie zdarzeń związanych z przyszłością. Oto lista różnych zastosowań tego czasu wraz z przykładami:

 1. Wyrażanie zamiarów lub planówI am going to learn a new language next year – Zamierzam nauczyć się nowego języka w przyszłym roku.
 2. Opisywanie przewidywań opartych na obecnych dowodach lub sytuacjiLook at those dark clouds! It is going to rain soon – Spójrz na te ciemne chmury! Zaraz będzie padać.
 3. Wyrażanie przyszłych zdarzeń, które są nieuniknione lub bardzo prawdopodobneThey are going to win the match, they have a strong team – Wygrają mecz, mają silną drużynę.
 4. Stosowanie w zdaniach z “when” do opisania przyszłych zdarzeń, które nastąpią jako reakcja na inne zdarzenieWhen you see her, she is going to be so surprised – Kiedy ją zobaczysz, będzie bardzo zaskoczona.
 5. Opisywanie zdarzeń, które mają miejsce w przyszłości, ale są już ustalone lub zaplanowaneThey are going to have a party next week – Są umówieni na imprezę w przyszłym tygodniu.

Każde z tych zastosowań “going to” pokazuje jego wszechstronność i użyteczność w różnych sytuacjach. Dzięki temu czasowi przyszłemu możemy opisywać zamiary, plany, przewidywania i inne przyszłe zdarzenia, używając prostej i naturalnej formy wyrażania przyszłości.

Present Simple w funkcji przyszłości

Tworzenie zdań

Czasami Present Simple może być używany do opisywania przyszłych zdarzeń, zwłaszcza gdy mówimy o zdarzeniach, które są ustalone, zaplanowane lub mają regularny charakter. Warto zauważyć, że Present Simple nie jest typowym czasem przyszłym, ale w pewnych sytuacjach może pełnić tę funkcję.

Aby utworzyć zdanie w Present Simple, używamy podmiotu i czasownika w formie podstawowej (lub z końcówką -s dla trzeciej osoby liczby pojedynczej). Struktura zdania wygląda następująco: podmiot + czasownik.

Przykład: The train leaves at 6 pm – Pociąg odjeżdża o godzinie 18:00.

W przypadku tworzenia pytań, używamy pomocnika “do” (lub “does” dla trzeciej osoby liczby pojedynczej) przed podmiotem: Does the train leave at 6 pm? – Czy pociąg odjeżdża o godzinie 18:00?

Jeśli chcemy utworzyć przeczenie, dodajemy “do not” (lub “does not” dla trzeciej osoby liczby pojedynczej) przed czasownikiem: The train does not leave at 6 pm – Pociąg nie odjeżdża o godzinie 18:00. Możemy również użyć skróconej formy: The train doesn’t leave at 6 pm.

Tworzenie zdań w Present Simple w funkcji przyszłości może być użyteczne w sytuacjach, gdy mówimy o przyszłych zdarzeniach ustalonych lub zaplanowanych, takich jak rozkłady jazdy, harmonogramy czy ustalone wydarzenia. Zrozumienie, kiedy i jak używać Present Simple w tej funkcji, pozwoli Ci na jeszcze bardziej precyzyjne opisywanie przyszłych zdarzeń i sytuacji.

Zastosowanie Present Simple w funkcji przyszłości

Present Simple może być używany do opisywania przyszłych zdarzeń w określonych sytuacjach. Oto lista różnych zastosowań tego czasu wraz z przykładami:

 1. Opisywanie zdarzeń przyszłych, które są ustalone lub zaplanowane (np. rozkłady jazdy, harmonogramy, plany)The conference starts at 9 am tomorrow – Konferencja zaczyna się jutro o 9:00.
 2. Mówienie o zdarzeniach przyszłych, które mają regularny charakterThe store closes at 8 pm on Saturdays – Sklep zamyka się o 20:00 w soboty.
 3. Opisywanie przyszłych zdarzeń, które nastąpią w wyniku innych zdarzeń (często z użyciem spójnika “when”)I will call you when the meeting ends – Zadzwonię do Ciebie, gdy skończy się spotkanie.
 4. Wyrażanie przyszłych zdarzeń w kontekście określonych warunków (często z użyciem spójnika “if” lub “unless”)If it rains tomorrow, we will stay at home – Jeśli jutro będzie padać, zostaniemy w domu.
 5. Opisywanie przyszłych zdarzeń związanych z nauką, wiedzą i badaniamiThe new research shows that the treatment is effective – Nowe badania pokazują, że leczenie jest skuteczne.

Każde z tych zastosowań Present Simple w funkcji przyszłości pokazuje jego wszechstronność i użyteczność w różnych sytuacjach. Dzięki temu czasowi możemy opisywać przyszłe zdarzenia ustalone, zaplanowane, regularne czy związane z warunkami, używając prostego i naturalnego wyrażenia przyszłości.

Present Continuous w funkcji przyszłości

Tworzenie zdań

W niektórych przypadkach Present Continuous może być używany do opisywania przyszłych zdarzeń, zwłaszcza gdy mówimy o zdarzeniach, które są już zaplanowane lub przygotowane. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy podkreślić, że coś zostało już zorganizowane.

Aby utworzyć zdanie w Present Continuous w funkcji przyszłości, używamy podmiotu, czasownika “to be” (w odpowiedniej formie dla podmiotu) oraz czasownika z końcówką -ing. Struktura zdania wygląda następująco: podmiot + to be + czasownik z końcówką -ing.

Przykład: She is flying to London tomorrow – Jutro leci do Londynu.

W przypadku tworzenia pytań, zamieniamy miejscami czasownik “to be” i podmiot: Is she flying to London tomorrow? – Czy ona jutro leci do Londynu?

Jeśli chcemy utworzyć przeczenie, dodajemy “not” po czasowniku “to be”: She is not flying to London tomorrow – Ona jutro nie leci do Londynu. Możemy również użyć skróconej formy: She isn’t flying to London tomorrow.

Tworzenie zdań w Present Continuous w funkcji przyszłości jest przydatne, gdy mówimy o przyszłych zdarzeniach zaplanowanych lub przygotowanych. Zrozumienie, kiedy i jak używać Present Continuous w tej funkcji, pozwoli Ci na precyzyjne opisywanie przyszłych zdarzeń i sytuacji.

Zastosowanie Present Continuous w funkcji przyszłości

Present Continuous może być używany do opisywania przyszłych zdarzeń w określonych sytuacjach. Oto lista różnych zastosowań tego czasu wraz z przykładami:

 1. Opisywanie przyszłych zdarzeń, które są już zaplanowane lub zorganizowaneWe are meeting our friends at the restaurant tonight – Spotykamy się z przyjaciółmi w restauracji wieczorem.
 2. Mówienie o przyszłych zdarzeniach, które są wynikiem obecnych przygotowań lub planówShe is taking her driving test next week – W przyszłym tygodniu zdaje egzamin na prawo jazdy.
 3. Opisywanie przyszłych zdarzeń, które nastąpią w wyniku innych zdarzeń (często z użyciem spójnika “when”)When you arrive, they will be waiting for you at the station – Kiedy przyjedziesz, będą na Ciebie czekać na stacji.
 4. Wyrażanie przyszłych zdarzeń, które mają miejsce w ramach harmonogramu lub kalendarzaThe concert is starting at 8 pm next Saturday – Koncert zaczyna się o 20:00 w przyszłą sobotę.

Każde z tych zastosowań Present Continuous w funkcji przyszłości pokazuje jego wszechstronność i użyteczność w różnych sytuacjach. Dzięki temu czasowi możemy opisywać przyszłe zdarzenia zaplanowane, zorganizowane, wynikające z obecnych przygotowań czy harmonogramów, używając prostego i naturalnego wyrażenia przyszłości.

Wybór właściwego czasu przyszłego

Wybór właściwego czasu przyszłego może być kluczowy dla precyzyjnego i efektywnego wyrażania myśli dotyczących przyszłości. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru:

 1. Future Simple (czas prosty przyszły) – używaj tego czasu, gdy mówisz o przyszłych zdarzeniach, które nie są jeszcze zaplanowane lub zorganizowane, a także do wyrażania przyszłych decyzji podjętych w chwili mówienia.
 2. Future Continuous (czas przyszły ciągły) – stosuj ten czas, aby mówić o zdarzeniach, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości lub będą miały miejsce równocześnie z innymi zdarzeniami.
 3. Future Perfect (czas przyszły dokonany) – używaj tego czasu, gdy chcesz mówić o zdarzeniach, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości.
 4. Future Perfect Continuous (czas przyszły niedokonany ciągły) – stosuj ten czas, gdy chcesz mówić o zdarzeniach, które będą trwały przez określony czas do momentu w przyszłości.
 5. Going to (zamiar) – używaj tego czasu, gdy mówisz o przyszłych zdarzeniach, które są wynikiem wcześniejszych planów lub zamiarów, a także do wyrażania przewidywań opartych na obecnych dowodach lub sytuacjach.
 6. Present Simple w funkcji przyszłości – stosuj ten czas, gdy mówisz o zdarzeniach przyszłych, które są ustalone, zaplanowane lub mają regularny charakter.
 7. Present Continuous w funkcji przyszłości – używaj tego czasu, gdy mówisz o przyszłych zdarzeniach, które są już zaplanowane lub zorganizowane.

Wybór właściwego czasu przyszłego może zależeć od wielu czynników, takich jak kontekst, rodzaj zdarzenia, a także poziom pewności czy planowania. Kluczem jest zrozumienie różnic między poszczególnymi czasami przyszłymi i stosowanie ich w odpowiednich sytuacjach, aby precyzyjnie i efektywnie wyrazić swoje myśli dotyczące przyszłości.

Trwają zapisy na rok szkolny 2024/2025 🥳