📱 +48 577 500 850

Dawniej “Angielski dla każdego”

Piękne słowa po angielsku

Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie piękne słowa po angielsku warto znać? W angielskim nie brakuje słów, które niosą ze sobą wyjątkowy ładunek emocjonany i zwyczajnie, brzmią pięknie. W tym artykule przedstawimy Wam dlaczego warto znać piękne słowa w języku angielskim, podamy przykłady takich słów oraz podpowiemy, jak wykorzystać je w praktyce. Zaczynajmy!

Dlaczego warto znać piękne słowa po angielsku

Rola słów w komunikacji

Słowa mają ogromne znaczenie w naszym życiu. To one pozwalają nam wyrażać uczucia, przekazywać informacje czy dzielić się doświadczeniami. Warto zatem znać piękne słowa po angielsku, aby móc swobodnie komunikować się z innymi ludźmi i wyrażać swoje uczucia w sposób wyjątkowy.

Poszerzenie słownictwa

Znajomość pięknych słów po angielsku pozwala poszerzyć nasze słownictwo. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć więcej tekstów, swobodniej rozmawiać z innymi ludźmi oraz wyrażać swoje myśli w sposób bardziej precyzyjny.

Przykłady pięknych słów

Piękne słowa po angielsku o miłości

Słowa o miłości

Angielski język obfituje w piękne słowa dotyczące miłości. Oto kilka z nich:

1. Serendipity (/ˌsɛrənˈdɪpɪti/)

 • Discovering that cafe was serendipity for us. (Odkrycie tej kawiarni było dla nas szczęśliwym zbiegiem okoliczności.)
 • Their meeting was by chance, but it quickly became serendipity. (Ich spotkanie było przypadkiem, ale szybko stało się szczęśliwym zbiegiem okoliczności.)

2. Euphoria (/juːˈfɔːriə/)

 • When he passed the exam, he experienced euphoria. (Gdy zdał egzamin, doświadczył euforii.)
 • Winning the lottery brought her pure euphoria. (Wygrana na loterii przyniosła jej czystą euforię.)

3. Cherish (/ˈtʃɛrɪʃ/)

 • They promised to cherish their love forever. (Obiecali pielęgnować swoją miłość na zawsze.)
 • She cherished the memories of their time together. (Ona pielęgnowała wspomnienia spędzonego razem czasu.)

4. Enamored (/ɪˈnæmərd/)

 • He was completely enamored by her beauty. (Był całkowicie zakochany w jej pięknie.)
 • The couple seemed to be enamored with each other. (Para zdawała się być zakochana w sobie nawzajem.)

5. Bliss (/blɪs/)

 • Their wedding day was pure bliss. (Ich dzień ślubu był czystą rozkoszą.)
 • Spending time with her family brought her bliss. (Spędzanie czasu z rodziną przyniosło jej rozkosz.)

6. Infatuation (/ɪnˌfætʃʊˈeɪʃən/)

 • Her infatuation with the famous actor was all she could talk about. (Jej zauroczenie słynnym aktorem było wszystkim, o czym mogła mówić.)
 • His infatuation for her was evident in the way he looked at her. (Jego zauroczenie nią było widoczne w sposobie, w jaki się na nią patrzył.)

7. Tenderness (/ˈtɛndərnɪs/)

 • He held her hand with great tenderness. (Trzymał jej rękę z wielką czułością.)
 • Their relationship was full of tenderness and care. (Ich związek był pełen czułości i troski.)

8. Soulmates (/ˈsoʊlmeɪts/)

 • They believed they were soulmates destined to be together. (Wierzyli, że są bratnimi duszami przeznaczonymi, by być razem.)
 • Finding your soulmate is a life-changing experience. (Znalezienie swojej bratniej duszy to życiowa zmiana

9. Passion (/ˈpæʃən/)

 • Their passion for each other was undeniable. (Ich namiętność dla siebie była niezaprzeczalna.)
 • She pursued her dreams with great passion. (Ona dążyła do swoich marzeń z wielką namiętnością.)

10. Devotion (/dɪˈvoʊʃən/)

 • Their devotion to each other was admired by everyone. (Ich oddanie sobie wzajemnie budziło podziw u wszystkich.)
 • He showed immense devotion to his family. (Wykazał się ogromnym oddaniem dla swojej rodziny.)

11. Ardor (/ˈɑːrdər/)

 • She approached her new project with great ardor. (Podjęła się swojego nowego projektu z wielkim zapałem.)
 • The lovers shared their feelings with intense ardor. (Kochankowie dzielili się swoimi uczuciami z intensywnym zapałem.)

12. Intimacy (/ˈɪntɪməsi/)

 • They shared a deep emotional intimacy. (Dzielili się głęboką emocjonalną bliskością.)
 • Their conversation allowed them to develop a sense of intimacy. (Ich rozmowa pozwoliła im rozwinąć poczucie bliskości.)

13. Alluring (/əˈlʊrɪŋ/)

 • Her alluring smile captivated everyone around her. (Jej pociągający uśmiech oczarowywał wszystkich wokół niej.)
 • The beautiful landscape had an alluring charm. (Piękny krajobraz miał pociągający urok.)

14 Affection (/əˈfɛkʃən/)

 • He showed his affection by giving her small gifts. (On okazywał swoje uczucie, dając jej drobne prezenty.)
 • Their affection for each other grew stronger every day. (Ich uczucie do siebie wzrastało z każdym dniem.)

15. Enchantment (/ɪnˈtʃæntmənt/)

 • The fairytale world was full of magic and enchantment. (Baśniowy świat był pełen magii i oczarowania.)
 • The performance left the audience in a state of enchantment. (Występ zostawił publiczność w stanie oczarowania.)

Piękne słowa po angielsku o przyjaźni

Słowa o przyjaźni

Przyjaźń to ważna wartość, której nie brakuje również w języku angielskim. Oto kilka przykładów pięknych słów związanych z przyjaźnią:

1. Camaraderie (/kəˈmærədəri, -ˌdɛri/)

 • They developed a strong sense of camaraderie while working together. (Rozwinęli silne poczucie koleżeństwa, pracując razem.)
 • The team’s success was built on their camaraderie. (Sukces drużyny opierał się na ich koleżeństwie.)

2. Loyalty (/ˈlɔɪəlti/)

 • Her loyalty to her friends was unwavering. (Jej lojalność wobec przyjaciół była niezachwiana.)
 • He demonstrated his loyalty by always supporting his team. (Wykazał swoją lojalność, zawsze wspierając swoją drużynę.)

3. Unwavering (/ʌnˈweɪvərɪŋ/)

 • Her unwavering determination led her to success. (Jej niezachwiana determinacja doprowadziła ją do sukcesu.)
 • His unwavering loyalty to the cause inspired others. (Jego niezachwiana lojalność wobec sprawy zainspirowała innych.)

4. Comradeship (/ˈkɒmrədʃɪp/)

 • The soldiers relied on their comradeship to get through difficult times. (Żołnierze polegali na swoim braterstwie, aby przetrwać trudne czasy.)
 • Strong comradeship is essential for a successful team. (Silne braterstwo jest niezbędne dla udanej drużyny.)

5. Empathy (/ˈɛmpəθi/)

 • She showed great empathy for her friend’s situation. (Okazała wielką empatię wobec sytuacji swojej przyjaciółki.)
 • Empathy is an important quality for a therapist. (Empatia to ważna cecha dla terapeuty.)

6. Brotherhood (/ˈbrʌðərhʊd/)

 • The firefighters shared a strong sense of brotherhood. (Strażacy dzielili się silnym poczuciem braterstwa.)
 • They joined the organization to experience the brotherhood of like-minded individuals. (Przystąpili do organizacji, aby doświadczyć braterstwa osób o podobnych przekonaniach.)

7. Solidarity (/ˌsɒlɪˈdærɪti/)

 • The workers showed solidarity by going on strike together. (Pracownicy okazali solidarność, strajkując razem.)
 • The community united in solidarity to support the victims. (Społeczność zjednoczyła się w solidarności, aby wspierać ofiary.)

8. Amity (/ˈæmɪti/)

 • Their nations established amity after years of conflict. (Ich narody nawiązały przyjaźń po latach konfliktów.)
 • He valued the amity between himself and his neighbors. (Cenił sobie przyjaźń między sobą a sąsiadami.)

9. Trust (/trʌst/)

 • Their relationship was built on a foundation of trust. (Ich związek opierał się na fundamencie zaufania.)
 • She placed her trust in her friend’s advice. (Pokładała zaufanie w radach swojej przyjaciółki.)

10. Kinship (/ˈkɪnʃɪp/)

 • Their strong family ties were proof of a deep sense of kinship. (Ich silne więzi rodzinne były dowodem na głębokie poczucie pokrewieństwa.)
 • Despite not being blood-related, they felt a strong kinship with one another. (Pomimo braku pokrewieństwa krwi, odczuwali silne pokrewieństwo wzajemnie.)

11. Support (/səˈpɔːrt/)

 • He offered his support during her difficult times. (Zaoferował swoje wsparcie podczas jej trudnych czasów.)
 • The community provided emotional support to the family. (Społeczność zapewniła rodzinie wsparcie emocjonalne.)

12. Harmony (/ˈhɑːrməni/)

 • They lived in perfect harmony with their surroundings. (Żyli w doskonałej harmonii ze swoim otoczeniem.)
 • The team worked in harmony to achieve their goals. (Zespół pracował w harmonii, aby osiągnąć swoje cele.)

13. Fellowship (/ˈfɛləʊʃɪp/)

 • The group enjoyed the fellowship of shared interests. (Grupa cieszyła się wspólnotą wspólnych zainteresowań.)
 • She valued the sense of fellowship within the organization. (Ceniła sobie poczucie wspólnoty w organizacji.)

14. Understanding (/ˌʌndərˈstændɪŋ/)

 • They reached an understanding after a long discussion. (Doszli do porozumienia po długiej dyskusji.)
 • Their relationship improved through mutual understanding. (Ich związek polepszył się dzięki wzajemnemu zrozumieniu.)

15. Encouragement (/ɪnˈkʌrɪdʒmənt/)

 • She provided him with the encouragement he needed to succeed. (Dostarczyła mu zachęty, której potrzebował, aby odnieść sukces.)
 • His friends’ encouragement helped him overcome his fears. (Zachęta ze strony przyjaciół pomogła mu pokonać swoje obawy.)

Piękne słowa po angielsku o naturze

Słowa o naturze

Natura często jest inspiracją dla pięknych słów. Oto kilka angielskich słów, które oddają jej urok:

1. Resplendent (/rɪˈsplɛndənt/)

 • The sunset painted the sky in a resplendent array of colors. (Zachód słońca pokrył niebo olśniewającą gamą kolorów.)
 • She wore a resplendent gown to the gala event. (Na galowym wydarzeniu miała na sobie rozświetloną suknię.)

2. Serene (/sɪˈriːn/)

 • The serene lake reflected the beauty of the surrounding nature. (Spokojne jezioro odzwierciedlało piękno otaczającej przyrody.)
 • His calm and serene presence brought comfort to everyone. (Jego spokojna i pogodna obecność przynosiła pocieszenie wszystkim.)

3. Majestic (/məˈdʒɛstɪk/)

 • The majestic mountain range dominated the landscape. (Wspaniałe pasmo górskie dominowało w krajobrazie.)
 • She admired the majestic beauty of the ancient castle. (Podziwiała wspaniałe piękno starożytnego zamku.)

4. Tranquil (/ˈtræŋkwɪl/)

 • The tranquil garden was a perfect place for meditation. (Cichy ogród był idealnym miejscem do medytacji.)
 • She found peace in the tranquil countryside. (Znajdowała spokój na spokojnym wiejskim obszarze.)

5. Ethereal (/ɪˈθɪriəl/)

 • The dancer’s movements were so graceful and ethereal. (Ruchy tancerki były tak pełne wdzięku i ulotne.)
 • The fog created an ethereal atmosphere in the forest. (Mgła stworzyła nieziemską atmosferę w lesie.)

6. Bucolic (/bjuːˈkɒlɪk/)

 • The bucolic scenery reminded her of her childhood. (Sielski krajobraz przypominał jej o dzieciństwie.)
 • He enjoyed the simple, bucolic life in the village. (Cieszył się prostym, wiejskim życiem we wsi.)

7. Lush (/lʌʃ/)

 • The lush greenery of the forest was breathtaking. (Bujna zieleń lasu zapierała dech w piersiach.)
 • The garden was full of lush plants and flowers. (Ogród był pełen bujnych roślin i kwiatów.)

8. Verdant (/ˈvɜːrdənt/)

 • The verdant hills were a beautiful sight. (Zielone, bujne wzgórza były pięknym widokiem.)
 • Spring turned the fields into a verdant paradise. (Wiosna przemieniła pola w zielony raj.)

9. Pristine (/ˈprɪstiːn/)

 • They discovered a pristine beach untouched by tourists. (Odkryli dziewiczą plażę nietkniętą przez turystów.)
 • The pristine nature reserve was a haven for wildlife. (Nieskazitelny rezerwat przyrody był azylem dla dzikiej przyrody.)

10. Idyllic (/aɪˈdɪlɪk/)

 • The small village offered an idyllic retreat from the city. (Mała wioska oferowała idylliczny wypoczynek z dala od miasta.)
 • Their vacation was spent in an idyllic countryside setting. (Ich wakacje spędzili w sielankowym wiejskim otoczeniu.)

11. Picturesque (/ˌpɪktʃəˈrɛsk/)

 • The picturesque village attracted many artists. (Malownicza wioska przyciągała wielu artystów.)
 • They enjoyed a walk through the picturesque landscape. (Mieli przyjemność spacerować przez malowniczy krajobraz.)

12. Rejuvenating (/rɪˈdʒuːvəneɪtɪŋ/)

 • The spa offered a variety of rejuvenating treatments. (Spa oferowało różnorodne zabiegi odmładzające.)
 • A walk in nature can be a rejuvenating experience. (Spacer w przyrodzie może być odmładzającym doświadczeniem.)

13. Breathtaking (/ˈbreθˌteɪkɪŋ/)

 • The view from the mountain top was breathtaking. (Widok z szczytu góry zapierał dech w piersiach.)
 • The breathtaking performance left the audience in awe. (Zapierające dech w piersiach przedstawienie wprawiło publiczność w zachwyt.)

14. Mystical (/ˈmɪstɪkəl/)

 • The ancient temple had a mystical aura about it. (Starożytna świątynia emanowała tajemniczą aurą.)
 • He was fascinated by the mystical legends of the region. (Był zafascynowany mistycznymi legendami tego regionu.)

15. Nourishing (/ˈnʌrɪʃɪŋ/)

 • The homemade soup was warm and nourishing. (Domowa zupa była ciepła i pokrzepiająca.)
 • She made a nourishing meal for her family. (Przygotowała odżywczy posiłek dla swojej rodziny.)

Piękne słowa po angielsku o życiu

Słowa o życiu

Życie to kolejne źródło inspiracji dla pięknych słów w języku angielskim. Przykłady takich słów to:

1. Resilience (/rɪˈzɪlɪəns/)

 • Her resilience in difficult times was truly inspiring. (Jej wytrwałość w trudnych czasach była naprawdę inspirująca.)
 • The athlete showed great resilience after his injury. (Sportowiec wykazał się dużą odpornością po swoim urazie.)

2. Exuberance (/ɪɡˈzubərəns/)

 • The children’s exuberance was contagious. (Entuzjazm dzieci był zaraźliwy.)
 • Her exuberance for life was evident in everything she did. (Jej zapał do życia był widoczny we wszystkim, co robiła.)

3. Serendipity (/ˌsɛrənˈdɪpɪti/)

 • Discovering that cafe was serendipity for us. (Odkrycie tej kawiarni było dla nas szczęśliwym zbiegiem okoliczności.)
 • Their meeting was by chance, but it quickly became serendipity. (Ich spotkanie było przypadkiem, ale szybko stało się szczęśliwym zbiegiem okoliczności.)

4. Ephemeral (/ɪˈfɛmərəl/)

 • The beauty of the sunset was ephemeral. (Piękno zachodu słońca było przelotne.)
 • Her fame was ephemeral, lasting only a short time. (Jej sława była chwilowa, trwała tylko krótki czas.)

5. Quintessential (/ˌkwɪntəˈsɛnʃəl/)

 • The small village was the quintessential example of rural life. (Mała wioska była doskonałym przykładem życia wiejskiego.)
 • She was the quintessential leader, guiding her team to success. (Była najważniejszym przywódcą, prowadzącym swój zespół do sukcesu.)

6. Aspiration (/ˌæspəˈreɪʃən/)

 • His aspiration was to become a successful entrepreneur. (Jego aspiracją było zostanie udanym przedsiębiorcą.)
 • She never gave up on her aspiration to become a professional dancer. (Nigdy nie zrezygnowała ze swojego dążenia do zostania zawodową tancerką.)

7. Fortitude (/ˈfɔːrtɪtjuːd/)

 • He showed great fortitude in the face of adversity. (Wykazał się wielkim męstwem w obliczu przeciwności.)
 • Her fortitude allowed her to persevere through difficult times. (Jej wytrzymałość pozwoliła jej przetrwać trudne czasy.)

8. Gratitude (/ˈɡrætɪtjuːd/)

 • He expressed his gratitude to everyone who had supported him. (Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy go wspierali.)
 • Showing gratitude can improve your overall well-being. (Okazywanie wdzięczności może poprawić ogólne samopoczucie.)

9. Perseverance (/ˌpɜːrsɪˈvɪrəns/)

 • Her perseverance in the face of obstacles was truly admirable. (Jej wytrwałość w obliczu przeszkód była naprawdę godna podziwu.)
 • Success requires hard work and perseverance. (Sukces wymaga ciężkiej pracy i wytrwałości.)

10. Wisdom (/ˈwɪzdəm/)

 • She sought her grandmother’s wisdom on important life decisions. (Szukała mądrości swojej babci w ważnych życiowych decyzjach.)
 • Wisdom often comes with age and experience. (Mądrość często przychodzi z wiekiem i doświadczeniem.)

11. Optimism (/ˈɒptɪmɪzəm/)

 • Her optimism was contagious, even in difficult situations. (Jej optymizm był zaraźliwy, nawet w trudnych sytuacjach.)
 • An optimism can help you see the positive aspects of life. (Optymizm może pomóc ci dostrzegać pozytywne aspekty życia.)

12. Fulfillment (/fʊlˈfɪlmənt/)

 • She found fulfillment in her volunteer work. (Znajdowała spełnienie w swojej pracy wolontariackiej.)
 • He experienced a sense of fulfillment after completing the project. (Poczuł zadowolenie po zakończeniu projektu.)

13. Adventure (/ədˈvɛntʃər/)

 • They embarked on an incredible adventure around the world. (Wyruszyli w niesamowitą przygodę dookoła świata.)
 • Life is full of exciting adventures and opportunities. (Życie jest pełne ekscytujących przygód i możliwości.)

14. Enlightenment (/ɪnˈlaɪtnmənt/)

 • Her journey to India led to her spiritual enlightenment. (Jej podróż do Indii doprowadziła do jej duchowego oświecenia.)
 • The book offered a new perspective and a sense of enlightenment. (Książka zaoferowała nową perspektywę i poczucie olśnienia.)

15. Transformation (/ˌtrænsfərˈmeɪʃən/)

 • The city underwent a major transformation in recent years. (Miasto przeszło główną przemianę w ostatnich latach.)
 • Her personal growth led to a significant transformation in her life. (Jej rozwój osobisty doprowadził do znaczącej przemiany w jej życiu.)

Jak wykorzystać piękne słowa w praktyce

Tworzenie wrażenia

Zastosowanie pięknych słów w rozmowie, prezentacji czy pisemnej korespondencji może sprawić, że zostaniemy postrzegani jako bardziej elokwentni, wykształceni i interesujący rozmówcy.

Utrzymanie pozytywnego nastawienia

Piękne słowa mogą wpływać na nasze samopoczucie i pomagać utrzymać pozytywne nastawienie. Korzystanie z nich w codziennej komunikacji może poprawić atmosferę i wpłynąć na zadowolenie z życia.

Inspiracja dla innych

Stosowanie pięknych słów po angielsku może być również inspirujące dla innych osób. Wzbogacając swoje wypowiedzi o takie słowa, możemy zachęcić innych do poszerzenia własnego słownictwa, a tym samym wpłynąć na rozwój języka.

Zakończenie

Dobrze jest znać piękne słowa po angielsku. Pozwala wzbogacić nasze słownictwo, ułatwia komunikację i wyrażanie uczuć, a także może być źródłem inspiracji dla innych. Warto zatem uczyć się takich słów i włączać je do swojej codziennej komunikacji. W ten sposób będziemy mogli lepiej porozumiewać się z innymi ludźmi, wyrażać swoje uczucia w sposób bardziej wyjątkowy i wpływać na pozytywną atmosferę wokół nas. Nie zapominajmy również, że znajomość pięknych słów po angielsku może sprawić, że będziemy postrzegani jako bardziej elokwentni i interesujący rozmówcy.

FAQ

 1. Dlaczego warto znać piękne słowa po angielsku?
  Znajomość pięknych słów po angielsku pozwala wzbogacić nasze słownictwo, ułatwia komunikację, wyrażanie uczuć i może być źródłem inspiracji dla innych.
 2. Jak mogę wykorzystać piękne słowa po angielsku w praktyce?
  Możesz wykorzystać piękne słowa po angielsku w praktyce, wzbogacając swoje wypowiedzi w rozmowach, prezentacjach czy pisemnej korespondencji. Stosowanie takich słów może sprawić, że będziesz postrzegany jako bardziej elokwentny i interesujący rozmówca, a także wpłynąć na utrzymanie pozytywnego nastawienia i inspirować innych.

Piękne słowa po angielsku – Lista z tłumaczeniami

 1. Serendipity (szczęśliwy zbieg okoliczności)
 2. Euphoria (euforia)
 3. Cherish (pielęgnować uczucia)
 4. Enamored (zakochany)
 5. Bliss (rozkosz, szczęście)
 6. Infatuation (zauroczenie)
 7. Tenderness (czułość)
 8. Soulmates (bratnie dusze)
 9. Passion (namiętność)
 10. Devotion (oddanie)
 11. Ardor (zapał)
 12. Intimacy (bliskość)
 13. Alluring (pociągający)
 14. Affection (uczucie, sympatia)
 15. Enchantment (urok, oczarowanie)
 16. Camaraderie (koleżeństwo)
 17. Loyalty (lojalność)
 18. Unwavering (niezachwiany)
 19. Comradeship (towarzyszenie, braterstwo)
 20. Empathy (empatia)
 21. Brotherhood (braterstwo)
 22. Solidarity (solidarność)
 23. Amity (przyjaźń)
 24. Trust (ufność, zaufanie)
 25. Kinship (pokrewieństwo)
 26. Support (wsparcie)
 27. Harmony (harmonia)
 28. Fellowship (towarzystwo, wspólnota)
 29. Understanding (zrozumienie)
 30. Encouragement (wsparcie, zachęta)
 31. Resplendent (rozświetlony, olśniewający)
 32. Serene (spokojny, pogodny)
 33. Majestic (wspaniały, majestatyczny)
 34. Tranquil (cichy, spokojny)
 35. Ethereal (nieziemski, ulotny)
 36. Bucolic (sielski, wiejski)
 37. Lush (bujny, obfity)
 38. Verdant (zielony, bujny)
 39. Pristine (nieskazitelny, dziewiczy)
 40. Idyllic (idylliczny, sielankowy)
 41. Picturesque (malowniczy)
 42. Rejuvenating (odmładzający)
 43. Breathtaking (zapierający dech w piersiach)
 44. Mystical (mistyczny, tajemniczy)
 45. Nourishing (odżywczy, pokrzepiający)
 46. Resilience (wytrwałość, odporność)
 47. Exuberance (entuzjazm, zapał)
 48. Serendipity (szczęśliwy zbieg okoliczności)
 49. Ephemeral (przelotny, chwilowy)
 50. Quintessential (doskonały, najważniejszy)
 51. Aspiration (aspiracja, dążenie)
 52. Fortitude (męstwo, wytrzymałość)
 53. Gratitude (wdzięczność)
 54. Perseverance (wytrwałość, samozaparcie)
 55. Wisdom (mądrość)
 56. Optimism (optymizm)
 57. Fulfillment (spełnienie, zadowolenie)
 58. Adventure (przygoda)
 59. Enlightenment (oświecenie, olśnienie)
 60. Transformation (przemiana, transformacja)

Inne listy słów z naszego bloga

Trwają zapisy na rok szkolny 2024/2025 🥳