📱 +48 577 500 850

Dawniej “Angielski dla każdego”

Pierwszy okres warunkowy w języku angielskim

Pierwszy okres warunkowy to jeden z trzech rodzajów konstrukcji warunkowych w języku angielskim. Jest to forma zdania warunkowego, która opisuje sytuację hipotetyczną, która może się zdarzyć w przyszłości, jeśli zostaną spełnione określone warunki. W tym artykule omówimy, czym jest pierwszy okres warunkowy w języku angielskim, jak go tworzyć i jak go używać.

Co to jest pierwszy okres warunkowy?

Pierwszy okres warunkowy jest używany, aby opisać sytuację hipotetyczną, która jest możliwa do spełnienia w przyszłości, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Forma ta jest używana, gdy mówimy o sytuacji, która jest możliwa do spełnienia w przyszłości, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Jak tworzyć pierwszy okres warunkowy?

Pierwszy okres warunkowy jest tworzony przy użyciu zdania warunkowego złożonego z dwóch części: części warunkowej i części wynikowej.

Część warunkowa

Część warunkowa składa się z czasownika modalnego “will” oraz bezokolicznika czasownika głównego bez “to”. Na przykład:

If it rains, I will stay at home. (Jeśli będzie padać deszcz, zostanę w domu.)

Część wynikowa

Część wynikowa składa się z czasownika w formie podstawowej lub z gerundium. Na przykład:

 • If it rains, I will stay at home. (Jeśli będzie padać deszcz, zostanę w domu.)
 • If you come to the party, we will have a great time. (Jeśli przyjdziesz na imprezę, świetnie się bawimy.)

Jak używać pierwszego okresu warunkowego?

Pierwszy okres warunkowy jest używany, aby wyrazić przyszłą sytuację, która może się zdarzyć, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Jest to często używane, aby opisać przyszłe plany lub decyzje.

Porównanie użycia “if” i “when” w pierwszym okresie warunkowym

Często w pierwszym okresie warunkowym używamy słowa “if”, aby wyrazić warunek, który musi zostać spełniony, aby osiągnąć wynik. Jednakże, w niektórych sytuacjach można użyć słowa “when”, aby wyrazić pewność, że warunek zostanie spełniony. Przykładowo:

If it rains, we will stay at home. (Jeśli będzie padać deszcz, zostaniemy w domu.)
When it rains, we will stay at home. (Kiedy będzie padać deszcz, zostaniemy w domu.)
Użycie “if” wyraża warunek, który może lub nie może zostać spełniony, a używanie “when” wyraża pewność, że warunek zostanie spełniony. W związku z tym, jeśli chcemy wyrazić pewność, że warunek zostanie spełniony, możemy użyć słowa “when” zamiast “if”. Jednakże, jeśli warunek może nie zostać spełniony, powinniśmy użyć “if”.

Przykłady zastosowania pierwszego okresu warunkowego

 • If I have time, I will go to the cinema tonight. (Jeśli będę mieć czas, pójdę do kina dziś wieczorem.)
 • If you finish your homework early, you can go outside and play. (Jeśli skończysz pracę domową wcześniej, możesz iść na zewnątrz i pobawić się.)
 • If it snows tomorrow, we will build a snowman. (Jeśli jutro sudden being, zbudujemy bałwana.)

Częste błędy w tworzeniu pierwszego okresu warunkowego

Często popełniane błędy w tworzeniu pierwszego okresu warunkowego to między innymi źle użycie czasownika modalnego “will”, stosowanie błędnej struktury zdania lub nieprawidłowe użycie czasowników. Na przykład:

 • If it will rain tomorrow, I will stay at home. (Błąd: nie używamy “will” w części warunkowej.)
 • If you come to the party, we will had a great time. (Błąd: użycie błędnej formy czasownika w części wynikowej.)

Jakie są zastosowania pierwszego okresu warunkowego w języku angielskim?

Pierwszy okres warunkowy jest bardzo często używany w języku angielskim. Jest to często używane, aby opisać przyszłe plany, decyzje lub sytuacje, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Może być również stosowany w biznesie, w życiu codziennym i w wielu innych sytuacjach.

Przykłady zastosowania pierwszego okresu warunkowego w różnych sytuacjach

 • If I have time, I will finish this project by the end of the week. (Jeśli będę miał czas, skończę ten projekt do końca tygodnia.)
 • If you pass the exam, you will be able to study abroad. (Jeśli zdasz egzamin, będziesz mógł studiować za granicą.)
 • If we invest in this company, we will make a lot of money. (Jeśli zainwestujemy w tę firmę, zarobimy dużo pieniędzy.)
 • If it’s sunny tomorrow, we will go for a picnic. (Jeśli jutro będzie słonecznie, pójdziemy na piknik.)

Porównanie pierwszego okresu warunkowego z innymi

Porównanie pierwszego i zerowego okresu warunkowego

Pierwszy okres warunkowy i zerowy okres warunkowy są często mylone ze względu na podobieństwo ich struktury. Oba warunki opisują sytuacje hipotetyczne, które mogą się zdarzyć w przyszłości, ale z różnym poziomem prawdopodobieństwa.

Pierwszy okres warunkowy

Pierwszy okres warunkowy opisuje sytuację hipotetyczną, która jest możliwa do spełnienia w przyszłości, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Zdanie pierwszego okresu warunkowego składa się z dwóch części: części warunkowej i części wynikowej.

Na przykład: “If it rains, I will stay at home” (Jeśli będzie padać deszcz, zostanę w domu).

Zerowy okres warunkowy

Zerowy okres warunkowy opisuje sytuację hipotetyczną, która jest prawdziwa i obecna. Często używany jest do opisywania ogólnych prawd lub faktów. Zdanie zerowego okresu warunkowego składa się tylko z jednej części.

Na przykład: “Water boils at 100 degrees Celsius” (Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsiusza).

Dlaczego pierwszy i zerowy okres warunkowy są mylone?

Pierwszy i zerowy okres warunkowy są mylone, ponieważ w obu przypadkach opisujemy sytuacje hipotetyczne. W obu przypadkach też używamy czasu teraźniejszego, jednakże w pierwszym okresie warunkowym używamy słowa “if”, a w zerowym okresie warunkowym nie używamy żadnego słowa.

Dodatkowo, często w języku potocznym używa się zerowego okresu warunkowego zamiast pierwszego okresu warunkowego. Na przykład: “If you don’t water the plants, they die” (Jeśli nie podlejesz roślin, to umrą) może zostać zmienione na “When you don’t water the plants, they die” (Kiedy nie podlewasz roślin, to umierają) w mowie potocznej, co jest niepoprawne gramatycznie.

Porównanie pierwszego i drugiego okresu warunkowego

Pierwszy i drugi okres warunkowy są czasami mylone ze względu na podobieństwo ich struktury. Oba okresy warunkowe opisują sytuacje hipotetyczne, które mogą się zdarzyć w przyszłości, ale z różnym poziomem prawdopodobieństwa.

Pierwszy okres warunkowy
Pierwszy okres warunkowy opisuje sytuację hipotetyczną, która jest możliwa do spełnienia w przyszłości, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Zdanie pierwszego okresu warunkowego składa się z dwóch części: części warunkowej i części wynikowej.

Na przykład: “If it rains, I will stay at home” (Jeśli będzie padać deszcz, zostanę w domu).

Drugi okres warunkowy

Drugi okres warunkowy opisuje sytuację hipotetyczną, która jest niemożliwa do spełnienia lub bardzo mało prawdopodobna. Zdanie drugiego okresu warunkowego składa się z dwóch części: części warunkowej z czasownikiem w formie przeszłej (past simple) i części wynikowej z czasownikiem modalnym “would” i bezokolicznikiem czasownika głównego.

Na przykład: “If I won the lottery, I would buy a big house” (Gdybym wygrał w loterii, kupiłbym duży dom).

Dlaczego pierwszy i drugi okres warunkowy są mylone?

Pierwszy i drugi okres warunkowy są mylone, ponieważ oba okresy warunkowe opisują sytuacje hipotetyczne. Różnica między nimi polega na prawdopodobieństwie spełnienia się warunku. W pierwszym okresie warunkowym warunek jest możliwy do spełnienia, a w drugim okresie warunkowym jest niemożliwy lub bardzo mało prawdopodobny.

Dodatkowo, w obu okresach warunkowych używamy słowa “if” i czasownika w formie przeszłej, co może powodować mylne interpretacje. W przypadku drugiego okresu warunkowego czasownik w formie przeszłej odnosi się do sytuacji hipotetycznej, a nie do przeszłości.

Porównanie pierwszego i trzeciego okresu warunkowego

Pierwszy i trzeci okres warunkowy są czasami mylone ze względu na podobieństwo ich struktury. Oba okresy warunkowe opisują sytuacje hipotetyczne, ale różnią się w kontekście czasowym.

Trzeci okres warunkowy

Trzeci okres warunkowy opisuje sytuację hipotetyczną, która nie może już mieć miejsca, ponieważ jest związana z wydarzeniami w przeszłości. Zdanie trzeciego okresu warunkowego składa się z dwóch części: części warunkowej z czasownikiem w formie trzeciej (past perfect) i części wynikowej z czasownikiem modalnym “would have” i bezokolicznikiem czasownika głównego.

Na przykład: “If I had studied harder, I would have passed the exam” (Gdybym bardziej się uczył, zdałbym egzamin).

Dlaczego pierwszy i trzeci okres warunkowy są mylone?

Pierwszy i trzeci okres warunkowy są mylone, ponieważ oba okresy warunkowe opisują sytuacje hipotetyczne, ale różnią się w kontekście czasowym. W pierwszym okresie warunkowym sytuacja może się jeszcze zdarzyć w przyszłości, podczas gdy w trzecim okresie warunkowym sytuacja jest niemożliwa do zmiany, ponieważ jest związana z wydarzeniami w przeszłości.

Dodatkowo, w obu okresach warunkowych używamy czasowników w formach czasowych, co może powodować mylne interpretacje. W przypadku pierwszego okresu warunkowego czasownik odnosi się do przyszłości, a w przypadku trzeciego okresu warunkowego odnosi się do przeszłości.

Podsumowanie

Pierwszy okres warunkowy to forma zdania warunkowego, która opisuje sytuację hipotetyczną, która może się zdarzyć w przyszłości, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Jest to często używane w języku angielskim, aby opisać przyszłe plany lub decyzje. Ważne jest, aby pamiętać, że poprawne użycie czasowników, struktury zdania i innych elementów gramatycznych jest kluczowe dla poprawnego tworzenia pierwszego okresu warunkowego.

Często zadawane pytania (FAQs)

 1. Czy mogę użyć innych czasowników modalnych niż “will” w pierwszym okresie warunkowym?
  Tak, można użyć innych czasowników modalnych, takich jak “would”, “can” lub “should”, w zależności od kontekstu i znaczenia, które chcesz wyrazić.
 2. Czy pierwszy okres warunkowy zawsze wymaga użycia słowa “if”?
  Tak, “if” jest wymagane, aby wyrazić warunek w pierwszym okresie warunkowym choć pojawiają się też sytuacje, kiedy używamy słowa “when” jednak wtedy wyrażamy pewność zaistnienia sytuacji warunkowej.
 3. Czy pierwszy okres warunkowy jest używany tylko do opisywania przyszłych sytuacji?
  Tak, pierwszy okres warunkowy jest używany, aby opisać sytuację hipotetyczną, która jest możliwa do spełnienia w przyszłości, jeśli zostaną spełnione określone warunki.
 4. Czy używanie pierwszego okresu warunkowego jest ważne w języku angielskim?
  Tak, pierwszy okres warunkowy jest bardzo ważny w języku angielskim i jest często używany w różnych kontekstach, od biznesu po życie codzienne. Poprawne tworzenie i używanie pierwszego okresu warunkowego jest kluczowe dla skutecznej komunikacji w języku angielskim.

Jeślli chcesz dowiedzieć się więcej o innych okresach warunkowych sprawdź te artykuły:

Trwają zapisy na rok szkolny 2024/2025 🥳